Wednesday, December 13, 2017

ફેસબુક હટાવ્યું પોતાનું આ ખાસ ફીચર, જાણો તમને હવે શું મુશ્કેલી પડશે


સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુકે હાલમાં જ પોતાનું એક ખાસ ફીચર ’ટીકર’ હટાવી દીધું છે. 2011માં લોન્ચ થયેલ આ ફીચર ફેસબુક પર તમારા મિત્રોની એક્ટિવિટીઝને ટ્રેક કરતું હતું.

વેબસાઈટની જમણી તરફ દેખાતું ‘ટીકર’ ફીચર તમને જણાવતું હતું કે તમારા મિત્રો ફેસબુક પર શું કહી રહ્યા છે? તમારા ફ્રેંડ્સ કોની પોસ્ટ્સ લાઈક કરી રહ્યા છે, કોની પોસ્ટ પર કૉમેંટ કરી રહ્યા છે, આ તમામ તમે ટિકરની મદદથી જાણી શકતા હતા.

ફેસબુકની હેલ્પ ટીમના એક વેરિફાઈડ મેંબરે જણાવ્યું કે આ ફીચર હાલ ઉપલબ્ધ નથી, જો કે તેમણે આવું થવા પાછળનું કારણ જણાવ્યું નહોતું. આ પરિસ્થિતિમાં બની શકે છે કે આ ફીચર હટાવીને કંપની કયું નવું ફીચર લાવવાની તૈયારી કરી રહી છે.

તમને જણાવી દઈએ કે ફીચર પહેલા લોકોને પસંદ નહોતું, કારણ કે ઘણા લોકો નહોતા ઈચ્છતા કે તેઓ શું લાઈક કરી રહ્યા છે , કોને ફ્રેંડ બનાવી રહ્યા છે કે કોની પોસ્ટ પર કૉમેંટ કરી રહ્યા છે એ કોઈને ખબર પડે. પાછલા કેટલાંક વર્ષોમાં ફેસબુકને સતત ફીડબેક મળી રહ્યા હતા કે ‘ટીકર’ એપ પ્રાઈવસીનો ઉલ્લંઘન કરે છે.

જો કે ફેસબુકે હજુ સુધી આધિકારિકપણે ‘ટીકર’ને હટાવવાની જાહેરાત કરી નથી. પરંતુ જો ખરેખર આ ફીચર હંમેશા માટે હટાવી લેવાયું હેશે તો બીજાની એક્ટિવિટીઝ પર નજર રાખવું વધારે મુશ્કેલ બની જશે.

Monday, December 11, 2017

Google Go makes discovering, exploring, and sharing the best of the web easy and fast.

   Google Go: A fast, easy, fun way to search- screenshot

Google Go makes discovering, exploring, and sharing the best of the web easy and fast.
Get answers quickly and reliably with Google Go, even on slow connections and smartphones with low space.

At 5MB in size, it’s speedy to download and get started.
Discover what’s popular and trending. Explore the latest trending topics just by tapping Search.
All your interests, in one app. Easily access your favorite apps and websites, as well as images, videos and information on the things you care about - all from Google Go.
Type less, search faster. Save time by tapping your way through trending queries and topics, or by using your voice to say what you’re looking for.
Easily switch between languages. Set a second language to switch your search results to or from at any time.
Find the perfect greetings to share with loved ones. Tap on “Images” or “GIFs” to find the best photos and animated greetings to liven up your chats.
Whatever you are looking for on the internet, Google Go is here to help!

Friday, December 1, 2017

Top 10 Places to Download GIFs for WhatsApp Status

There are plenty of websites available on the Internet. Due to which, you might be wondering where can I find Best GIFs on Internet? To solve your problem, here we have hand-picked some of the Best GIFs websites available all over the Internet.

Let’s start our list of Best GIF’s available on the Internet.

1) Giphy

Giphy has the world’s largest database of GIFs available all over the Internet. It was started way back in 2013 as a Search Engine for GIFs. It has afterwards integrated with various popular brands as well as companies in order to expand their business.

Giphy has later you introduced the app, which is available on both popular platforms, Android and iOS. Also, it has introduced browser extension. On Giphy you can search various types of GIFs such as Funny GIFs, Comedy GIFs, Happy GIFs, Anime GIFs, etc. Also, you will find GIFs of most popular celebrities and sportsperson all over the world.

Visit Giphy

2) Gifdora

Gifdora is the newest website which is launched in the year 2017. It has gained a lot of popularity since its launch. Gifdora curates the best GIFs that are available on over the Internet. Thus, on this website, you can find most popular GIFs on over the Internet.

Gifdora consists of various categories of GIFs such as Cat GIF, Funny GIF, Anime GIF, Dancing GIF, Happy Birthday GIF, etc. When you click on a particular GIF, you will get the option to Download GIF. Also, you get an option to share it on different social media platforms.

Visit Gifdora

3) Reddit GIFs

On Reddit, you will find the most trending GIFs that are revolving all over the Internet. The community consists of various popular Subreddits of GIFs which are listed below:

/r/gifs/

/r/reactiongifs/

/r/WastedGifs/

/r/DubbedGIFS/ and much more.

You get a search bar, where you can search for any kind of GIF. Also, you get various subreddits, where you can search specific GIFs. Apart from this, you get an option to up vote or down vote a GIF. Also, you can create and submit your own GIF.

Visit Reddit GIFs

4) What Should We Call Me

On this website, you will find of the most amazing GIFs that you can’t find anywhere else. On this website, you will find GIFs which are described along GIFs are combined with scenarios which are relatable.

Although it doesn’t consist of latest GIFs. However, GIFs available here are amazing.

Visit What Should We Call Me

5) Gifbin

Gifbin also consists of a large database of GIFs from all over the Internet. Here, you will find GIFs in different categories such as Newest, Top Rated, Most Viewed and Commented.

The site provides an option to search for GIFs via different tags. Here, you will be able to view various tags along with their number, which represents total GIFs available for that tag. There are numerous number of tags available on the website.

Visit Gifbin

6) Reaction GIFs

Reaction GIFs is one of the most amazing places to search GIFs on basis of your reaction. On this website, you got the option to select your feeling and answer, based on which you will get your results. Also, you can search for GIFs using different tags.

Visit Reaction GIFs

7) Tumblr GIFs

On Tumblr, you will view various categories of GIFs which are posted by different users. On this platform, users post GIFs of different categories. Also, you can search for GIFs based on different tags. You will find some of the most unique GIFs from all over the Internet. Also, you can up vote a particular GIF.

Visit Tumblr GIFs

8) Awesome GIFs

On this website, you will find the Amazing GIFs which are created by Users. Also, you get an option to create your own GIF on this website. Besides this, the site consists of various popular categories of GIFs such as TV, Movies, weird, cute, random, etc. Also, you get an option to up vote a particular GIF.

Visit Awesome GIFs

9) Funny or Die

If you don’t like to search on the Internet on various websites for GIFS, then Funny or Die is the best option. The site releases a weekly collection of 21 Best GIFs that are trending all over the Internet. Apart from this, you get an option to search for GIFs in over 170+ Collections, which consists about more than 3500 GIFs.

Visit Funny or Die

10) Gfycat

Gfycat is the newest website in our collection. The site consists of some of the most unique GIFs that you have ever seen on the Internet. On the homepage, you will view trending tags which are popular on the site. Apart from this, Gfycat app is available for Android and iOS users.

Visit Gfycat

hope that you liked our collection of Top 10 Places to Download Animated GIFs for WhatsApp/Facebook Status. If you liked this collection, then don’t forget to share it with your friends.

Friday, November 24, 2017

How To Copy From Right Click Disabled Websites

Copy-pasting some body else work is very common. Though, very few people actually give the credit link or mention about the source. Specially, in Blogging people copy each other content and increase plagiarism. Apart from all Auto-bloggging tool, most common form of copying a page is by selecting text > mouse right-click and copy the content. Though in WordPress, we can easily disable this by using disable right click WordPress plugin. Though according to me right click gives a bad user experience and for Bloggers, you can always fight such copy-paste blogger using Google DMCA.
Now for me, when I have to write a tutorial, I take information from the pages on Internet and give proper credentials with link in the post. Now, the problem which I have faced recently is many of these sites have right click disabled and it’s pain to copy from these sites normally. So, here I have compiled a series of possible ways to copy content from those pages. FYI, many websites disable CTRL +C options to ensure better security from hackers and malicious sites.

Ways to copy text from Right click Disabled pages:

Most of the bloggers and webmasters uses JavaScript technique to disable right-click, to prevent scrapers sites from stealing their content.
Many times we often come to websites where we found contents useful like how-to , Guides and we copy it into worded or notepad. Generally we select some text and then right click to copy. But on Protected sites a message box appears saying “Right-Click on this site is disabled. Hold Ctrl key and click on link to open in new tab
But there are numerous way through one can copy contents from Right Click protected sites
  • By disabling browser JavaScript in browser
  • Using Proxy Sites
  • By Using the source code of the site

Disabling JavaScript in Browsers [Google Chrome]

In Chrome browser, you can quickly disable JavaScript by going to settings. See the screenshot for better explanation:
chrome disable javascripts
  • Goto Setting >> UnderHood Tab >> Content Settings
  • or enter  chrome://settings/content
  • Then Select Do not allow any site to run JavaScript
Similarly if you are using Firefox, you can remove the tick from “Enable JavaScript” option.
Using Proxy Sites
There are many proxy sites, which let you disable JS while browsing. All you need to use those proxy sites, which offer such features and you can quickly use right-click on click disabled sites.
pROXY disables javascripts
Through Viewing Source Code
If you have to copy the specific text content and you can take care of HTML tags, you can use browser view source options. All the major browser give an option to source of the page, which you can access directly using the format below or by right click. Since, right click is out of question here, we will simply open chrome browser and type: view-source: before the post URl Like
  • view-source:https://fjgklhgshsfgjsh.com
And find the paragraph or text you want to copy and then paste it into any text editor.
Well, using this trick ethically or unethically is in user hand but for a normal blogger like me and you, this tip will certainly help. Do you use any other plugin or add-on to copy content of pages with right click disabled? Do you also see this feature as bad user experience?

Friday, November 17, 2017

UC Browser removed from Google Play Store


UC Browser app has been removed from the Google Play Store amid alleged unethical data sharing by the Alibaba-owned mobile web browser

UC Browser is the flagship app of UC Web Inc., a part of Alibaba’s Mobile Business Group, which includes products like UC Ads and UC News.

Google has pulled down UC Browser, the Alibaba Group-owned mobile web browser, from its Play Store amid alleged unethical data sharing by the Chinese app.

Reports began to appear early on Wednesday over the sudden removal.

Users on technology forum Reddit said the move may have been prompted because UC Browser would serve up ads from its affiliate entities to increase downloads, in violation of Google’s policies.

Mike Ross, who claimed to work at UC Browser, tweeted: “I work for UC Browser, I got mail today morning it said that UC Browser was temporarily removed from play store for 30 days because it used “Misleading” and “Unhealthy” methods of promotion to increase installs.”

“We were informed by Google Play about temporary removal of UC Browser from the Play Store for 7 days, beginning 13 November 2017, under the reason that a certain setting of UC Browser is not in line with Google’s policy. We have conducted an urgent internal investigation and fixed the problem. The new version has been uploaded on Google Play’s Developer Console and is awaiting evaluation. We will actively cooperate with Google Play for any concern caused by this unintentional error,” a UC Browser spokesperson said in an email in response to Mint’s queries.

The allegations against UC Browser are not new.

Reports surfaced in August that India’s information technology (IT) department was reviewing the app after it received complaints that user data was allegedly being sent to Chinese entities, without the consent of the user, and even after the app was uninstalled.

To be sure, UC Browser is still listed on the Apple’s app store and UC Browser Mini, a toned down version of the original browser, is available on Google Play Store.

Google did not give details behind its move.
“We can’t comment on individual apps, but all apps on Google Play must comply with our terms of service,” a spokesperson replied.

UC Browser is the flagship app of UC Web Inc., a part of Alibaba’s Mobile Business Group, which includes products like UC Ads and UC News.

The browser, which recently hit 500 million downloads globally, is fairly popular in India, where the company claims it has 100 million monthly active users.

It had a 45.08% market share in India in October, according to StatCounter.